Perkara Perdata

Perbuatan melawan Hukum, Wanprestasi, Sengketa Tanah, Warisan, Sengketa Jual Beli, Sewa Menyewa, utang piutang, Permohonan Eksekusi, Permohonan Ganti Nama, Adopsi Anak, Permohonan Wali/Hak Asuh, Permohonan Penetapan Anak Angkat, Permohonan Penetapan Ahli Waris, Perlawanan Eksekusi, dll.